مدت بهبودی بعد ازعمل کاشت ابرو؟

مدت بهبودی بعد ازعمل کاشت ابرو؟

بعد از عمل ظرف ۴۸ ساعت به فعالیت‌های عادی ‌تان برمی گردید، البته به شرطی آن  که طی این مدت فعالیت‌های شدید یا ورزش‌های فیزیکی انجام نداده باشید.