نتیجه نهایی کاشت ابرو چند ماه به طول می انجامد؟

نتیجه نهایی کاشت ابرو چند ماه به طول می انجامد؟

رشد ابروهای پیوند خورده حدود۴ تا ۶ ماه بعد از عمل  کاشت آغاز می گردد. البته باید انتظار داشته باشیم که موی ابروی پیوند خورده ،حدود ۳ تا ۵ هفته بعد از عمل می ریزد. این یک فرآیند طبیعی ست، و این موها حدود دو ماه مجدد شروع به رشد می نمایید.معمولاً نتیجه نهایی بعد از ۱۰ ماه حاصل می شود.