تهران پس از محدودیت تردد شبانه

تهران پس از محدودیت تردد شبانه

 از یکم آذرماه ممنوعیت تردد درونشهری از ساعت ٢١ شب تا ٤ صبح روز بعد برای همه‌ شهروندان و مشاغل به استثنای شاغلان مشاغل ضروری گروه یک، اعمال شده است. برای متخلفان هم به ازای هر ٢٤ ساعت یک جریمه اعمال می‌شود.

تصاویر گویای وضعیت شب های تهران پس از این محدودیت است:

ایسنا
Real Time Analytics