بیشتر ابروهای کاشته شده طی 2 تا 4 هفته بعد بر اثر شوک پیوند می ریزند که طبیعیست،

بیشتر ابروهای کاشته شده طی 2 تا 4 هفته بعد بر اثر شوک پیوند می ریزند که طبیعیست،

بیشتر ابروهای کاشته شده طی 2 تا 4 هفته بعد بر اثر شوک پیوند می ریزند که طبیعیست،

بیشتر ابروهای کاشته شده طی 2 تا 4 هفته بعد بر اثر شوک پیوند می ریزند که طبیعیست، زیرا موهای ابرو 2 تا 3 ماه بعد شروع به رشد می کنند. از آنجایی که موهای کاشته شده در ابرو از پوست سر هستند بعد از رشد مجدد ابروها باید ماهی یک یا دو بار آنها را کوتاه کنید و آنها را برای سازگاری با ابروهای موجود حالت دهید. برای دو هفته از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید خودداری کنید و هرگز از درمان های شیمیایی یا لیزر در اطراف هیچ قسمتی از ناحیه ابرو استفاده نکنید.
Real Time Analytics