ایجاد برش به کمک پانچ

ایجاد برش به کمک پانچ

ایجاد برش به کمک پانچ

  • ایجاد برش به کمک پانچ

بخشی از دستگاه SAFER (هندپیس)، که به پانچ مجهز است، سوراخ ها را ایجاد می کند. ابتدا به کمک هندپیس، سوراخ هایی کم تر از 1 میلی متر در بانک مو ایجاد می شود. عمق و زاویه وارد کردن هندپیس بسیار مهم است و به مهارت بسیار بالایی نیاز دارد. در صورتی که عمق سوراخ کافی نباشد، فولیکول به طور کامل خارج نمی شود. همچنین اگر زاویه آن درس نباشد می تواند به فولیکول آسیب بزند.
Real Time Analytics