دو روش FUT یاFIT

دو روش FUT یاFIT

دو روش FUT یاFIT

هر دو روش در مواردی برای افراد خاص کاربردهای خاص خود را دارد. امروزه بیشتر از روش ترکیبی که شامل هردو روش FUT یاFIT است، میتوانیم بهره بگیریم. برای بعضی افراد روش FUT و برای برخی دیگر روش FIT ارجع تر می باشد. بنابراین باید متناسب با شرایط فرد در مورد ارجعیت روش ها تصمیم گرفت. اما در حالت کلی روش FUTروش ارجع پیوند مو است. زیرا می توانیم حجم بیشتری از مو برداشت کنیم و احتمال صدمه به فولیکول مو تقریبا وجود ندارد یا خیلی کم است. تکنیک هایی که جدیدا به کار برده می شود معمولا امکان اسکار گذاشتن در محل برداشت را به صفر رسانده است. روش FITبیشتر در افرادی استفاده می شود که خاصیت کشسانی پوست سرشان کم است و نمی توان نوار برداشت کنیم. همچنین افرادی که دائم موهای خود را کوتاه نگه می دارند.طبیعتا برای موارد خیلی وسیع استفاده از FIT تنها خیلی کارساز نیست. بنابراین استفاده از هر دو تکنیک بهترین روش است.
Real Time Analytics