آماده سازی ناحیه کاشت

آماده سازی ناحیه کاشت

آماده سازی ناحیه کاشت

آماده سازی ناحیه کاشت :

بعد از این که همه مراحل کاشت انجام شد نوبت به کاشت می رسد اما قبل از شروع کار، ناحیه کاشت باید مانند بانک مو آماده شود. برای این کار ناحیه کاشت استریل می شود و در این روش باید از بی حسی استفاده کرد.

انجام عملیات کاشت مو :

آخرین مرحله کاشت مو طبیعی انجام عملیات کاشت مو است. یعنی در این بخش گرافت های آماده شده کاشته می شود و کل روش تکمیل می شود. تکنولوژی مورد استفاده برای کاشت مو بسته به روش امکان دارد در بیماران متفاوت باشد. این که چه روشی برای کاشت انتخاب شود به پیشنهاد پزشک بعد از انجام بررسی ها بستگی دارد.
Real Time Analytics