تغییرات کاشت موی سر

 تغییرات کاشت موی سر

تغییرات کاشت موی سر

تغییرات کاشت موی سر

پیاز موهای بدن و سر، درون یک ارگان کوچک به نام فولیکول قرار دارد و رشد می‌کند. فولیکول یک ساختار بسیار کوچک است که مانند یک گلدان عمل می‌کند؛ یعنی ریشه و پیاز مو را در خود رشد می‌دهد و نگهداری می‌کند. به بیان بهتر، موها زنده هستند و از طریق خون، تغذیه می‌شوند. این ارتباط خونی پیاز مو با رگ‌ها توسط بخش پایینی فولیکول انجام می‌شود.
Real Time Analytics