مراحل کاشت مو به روش SUT

مراحل کاشت مو به روش SUT

مراحل کاشت مو به روش SUT

مراحل کاشت مو به روش SUT

مراحل انجام شده در روش SUT شباهت بسیار زیادی با دیگر روش های کاشت مو دارد؛ اما در این روش از تجهیزات و تکنیک های متفاوتی برای برداشت و کاشت گرافت ها استفاده می شود. در این قسمت سعی داریم مراحل کاشت مو به روش SUT به طور کامل شرح دهیم:
Real Time Analytics