تکنیک ها و روش های کاشت ابرو

تکنیک ها و روش های کاشت ابرو

تکنیک ها و روش های کاشت ابرو

تکنیک ها و روش های کاشت ابرو

معمولا بسته به خواست و هدف بیمار از کاشت ابرو و مدلی که در نظر دارد روش کاشت تعیین می گردد. روش های کاشت ابرو مشابه کاشت مو سر بوده، و شامل FUT, FUE, FIT, MICRO FIT, SUT, SUPER FUE می باشد، که در هر دو شیوه فولیکول ها معمولا از پشت سر با روش مخصوص برداشت می شوند و برای کاشت آماده سازی می گردند و با زاویه مناسب در مکان مد نظر کاشته می شودروش های کاشت ابرو نیز همانند این تکنیک ها هستند. FUT اولین روش کاشت ابرو بود که به دلیل ایجاد برش در سر برای برداشت مو با بخیه و خونریزی همراه می باشد. امروزه بیشتر از روش FIT که در آن برداشت فولیکول ها دانه ای بوده استفاده می گردد. روش های کاشت ابرو MICRO FIT, SUT, SUPER FUE همگی بر پایه روش FIT بوده که در هر کدام تنها دستگاه استخراج فولیکول ها متفاوت می باشد.
Real Time Analytics