کاشت گرافت

کاشت گرافت

کاشت گرافت

  • کاشت گرافت

در مرحله نهایی، به کمک پانچ سوراخ هایی در محل گیرنده ایجاد می شود. سپس گرافت هایی که از نظر سلامت و مقاومت بررسی شده اند، به کمک انبرک یا دستگاه به درون سوراخ هدایت می شوند. توجه به خواب مو و ظرافت استفاده از دستگاه نکات بسیار مهمی است که جراح باید آن را دارا باشد.
Real Time Analytics