معمولا بانک موی مناسب برای پیوند ابرو، موهای ناحیه اطراف سر یا پشت گوش است. برای کاشت ابروی مردان به دلیل ضخامت موهای آنها بانک مو ناحیه پشت سر یا پوشت گوش است. اما برای کاشت ابروی زنان به دلیل نازک بودن موها بانک مو پشت گوش یا پشت گردن باشد، بهتر است.

معمولا بانک موی مناسب برای پیوند ابرو، موهای ناحیه اطراف سر یا پشت گوش است. برای کاشت ابروی مردان به دلیل ضخامت موهای آنها بانک مو ناحیه پشت سر یا پوشت گوش است. اما برای کاشت ابروی زنان به دلیل نازک بودن موها بانک مو پشت گوش یا پشت گردن باشد، بهتر است.

معمولا بانک موی مناسب برای پیوند ابرو، موهای ناحیه اطراف سر یا پشت گوش است. برای کاشت ابروی مردان به دلیل ضخامت موهای آنها بانک مو ناحیه پشت سر یا پوشت گوش است. اما برای کاشت ابروی زنان به دلیل نازک بودن موها بانک مو پشت گوش یا پشت گردن باشد، بهتر است.

مراحل کاشت طبیعی ابرو به شرح زیر است:

1- طراحی ابرو

در این مرحله پزشک با توجه به نظر بیمار و همچنین فرم صورت وی اقدام به طراحی مدل مناسب برای کاشت ابرو می کند.

2- شناسایی گرافت ها

معمولا بانک موی مناسب برای پیوند ابرو، موهای ناحیه اطراف سر یا پشت گوش است. برای کاشت ابروی مردان به دلیل ضخامت موهای آنها بانک مو ناحیه پشت سر یا پوشت گوش است. اما برای کاشت ابروی زنان به دلیل نازک بودن موها بانک مو پشت گوش یا پشت گردن باشد، بهتر است.

3- برداشت گرافت ها

پس از بی حسی ناحیه، پزشک به کمک یکی از تکنیک های پیوند ابرو گرافت ها را بدون درد و خونریزی از بانک مو برداشت می کند.

4- کاشت گرافت ها

پس از برداشت گرافت ها، تیم پزشکی گرافت ها را زیر میکروسکوپ آماده کاشت می کنند و در نهایت به جراح کاشت مو داده می شوند. جراح ابروها را نیز با مواد بی حسی موضعی کاملا بی حس می کند و سپس سوراخ های بسیار کوچکی بر روی سطح ابرو ایجاد می کند و گرافت ها را درون آن قرار می دهد.
Real Time Analytics