مقاله بروز زگیل تناسلی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان

مقاله بروز زگیل تناسلی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان

ویروس پاپیلومای انسانی یکی از شایع‌ترین عفونت‌های منتقل شونده از راه جنسی در سراسر جهان و علت اصلی سرطان دهانه رحم، در بین زنان 44-15 ساله است. از آنجایی‌ که شناخت عوامل مرتبط با HPV در پیشگیری از این عفونت و به تبع آن سرطان سرویکس می‌تواند مفید باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی بروز زگیل تناسلی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی الزهراء تبریز انجام شد.


روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 93-1392 بر روی 221 زن مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان بیمارستان الزهراء تبریز با شکایت عفونت واژینال انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌های مشخصات فردی- اجتماعی و عوامل خطر و آگاهی در مورد عفونت HPV و چک لیست ثبت شکایات و علائم بالینی و بررسی کولپوسکوپیک (در مورد زنانی که سوزش و خارش‌های مقاوم به درمان و یا زگیلی در ناحیه تناسلی خود داشتند) جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های تی‌مستقل، کای دو و تحلیل رگرسیون لوجستیک یک و چند متغیره انجام شد. میزان pکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.


یافته ها: در این مطالعه 46 نفر (8/۲۰%) از افراد HPV اثبات شده توسط کولپوسکوپی و بیوپسی داشتند. از عوامل مورد بررسی، تنها بین طول مدت ازدواج (023/0=p) و داشتن همسر دوم توسط شوهر (039/0=p) با HPV ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. میانگین نمره آگاهی 9/3±04/12 از محدوده نمره قابل دستیابی ۰ تا ۲۴ بود. بین افراد با HPV مثبت و منفی از نظر میزان آگاهی، اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت (936/0=p). همچنین احتمال بروز HPV در افرادی که کمتر از 10 سال از ازدواجشان می‌گذشت، تقریباً دو برابر افرادی بود که بیش از 10 سال از ازدواجشان می‌گذشت.


نتیجه‌گیری: با توجه به بروز بالای عفونت HPV در این مطالعه و آگاهی متوسط شرکت‌کنندگان نسبت به عفونت HPV ضرورت دارد که برنامه‌ای جامع در مورد ارتقای آگاهی کل افراد جامعه در معرض خطر مد نظر قرار گیرد.

 

مقاله بروز زگیل تناسلی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی الزهراء تبریز از شهریور سال ۱۳۹۲ تا فروردین سال ۱۳۹۳
نویسندگان: جمیله ملکوتی، مژگان میرغفوروند، مدینه قربانی، هانیه صالحی پورمهر، شکیبا پوراسد شهرک، مهری جعفری شبیری

 ijogi.mums.ac.ir
Real Time Analytics