دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از قدیمی‌ترین، برترین و معتبرترین دانشکده‌های پزشکی کشور و یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد.

 

تاريخچه دانشكده پزشكي اصفهان

 

 

دانشكده پزشكي اصفهان ابتدا در روز 27 آذر ماه 1325 در خانه محقري واقع در احمد آباد شروع به كار كرد. در حقيقت در آن زمان آموزشگاه عالي بهداري در اين خانه افتتاح گرديد و دانشجويان بعد از چهار سال تحصيل موفق به اخذ درجه بهدار مي شدند .پس از مدت كوتاهي آموزشگاه عالي بهداري به دبيرستان سعدي منتقل شد و آزمايشگاههاي اين دبيرستان مورد استفاده دانشجويان قرار گرفت اين دبيرستان در حال حاضر محل شهرباني اصفهان است و در خيابان استانداري قرار دارد .

بعد از چهار سال دانشكده پزشكي در جوار آموزشگاه عالي بهداري تاسيس شد و دانشجويان پس از شش سال موفق به اخذ درجه دكترا مي شدند .بدين ترتيب آموزشگاه عالي بهداري به تدريج تعطيل شد و دانشجويان آموزشگاه پس از مدتي براي ادامه تحصيل به دانشكده هاي مختلف كشور معرفي و موفق به دريافت درجه دكتري مي گرديدند.

در سال 1341 ساختمان دانشكده در زمينهاي وسيعي در هزار جريب شروع گرديد .قسمتي از ساختمان كه آماده شد" دانشكده در اين محل مستقر گرديد .پس از آن دانشكده داروسازي و دانشكده ادبيت تشكيل گرديد و به تدريج دانشكده پزشكي به صورت يك مجموعه دانشگاهي در آمد.

دانشكده پزشكي در ابتدا با 9 نفر عضو هيات علمي شروع به كار كرد و آموزش عملي دانشجويان در آزمايشگاههاي دبيرستان سعدي و سپس آزمايشگاههاي هزارجريب انجام ميشد. كارآموزي بيمارستاني در بخشهاي بيمارستان خورشيد و درمانگاههاي آن زير نظر دانشياراني كه رياست بخشهاي مربوطه را بر عهده داشتند "انجام مي شد.

گروه فيزيولوژي :

تعريف "تاريخچه و جايگاه گروه :

فيزيولوژي پزشكي به عنوان يكي از مهمترين دروس علوم پايه پزشكي ( علم الابدان ) از ديرباز و از بدو تاسيس دانشكده پزشكي و داروسازي اصفهان مد نظر مسوولين امر و توسط اساتيد فن تدريس ميشده است .

هدف گروه فيزيولوژي تربيت و آشنا نمودن دانشجويان رشته ها ي مختلف دانشگاهي با علم و عمل اعضا‌, و ارگانهاي مختلف بدن نه تنها در حالت سلامت و طبيعي بلكه در حالات فيزيولوژي مرضي ميباشد .دانشجويان با گذراندن واحد هاي مختلف فيزيولوژي و كسب اطلاعات و معلومات در ديگر رشته هاي علوم پايه پزشكي مي توانند هسته اوليه و اصلي فراگيري علوم باليني و كلينيكي را تشكيل داده و لذا بصورت اساسي و عمقي به تجزيه و تحليل مكانيسم ايجاد بيماريها و درمان آنها بپردازند.

جايگاه و اهميت و ارزش خاص فيزيولوژي در رشته پزشكي و رشته هاي پيراپزشكي بر كسي پوشيده نيست .گروه همواره سعي بليغ و وافر بعمل آورده تا دانشجويان را در دروس نظري با متد هاي جديد و نوين و مطالب روز بطور كامل آشنا كرده و در كارهاي عملي آزمايشگاهي نيز با انجام آزمايشهاي معمول و مورد استفاده در كلينيك پرداخته و دانشجوياني با توانايي علمي و عملي در سطح بالا به دوره هاي باليني راه دهد.

در ابتدا بعلت كمي تعداد عضو هيات علمي در اين رشته " فيزيولوژي نيز همچون ساير رشته هاي علوم پايه بطور عام و تحت عنوان آزمايشگاه فيزيولوژي و بصورت يكي از دروس زير بنايي و پايه تدريس مي شد تا آنكه براي اولين بار در سال 1327 دو رشته فيزيولوژي و بيولوژي بطور مشترك تشكيل گروه بيولوژي فيزيولوژي را داده و مدت نزديك به دو سال در دانشكده علوم به فعاليت علمي مشغول بودند.هدف از ادغام اين دو گروه " تشكيل گروههاي آموزشي لازم جهت تاسيس دانشكده علوم بود كه در اين راستا از رشته اساسي و مهم فيزيولوژي كمك گرفته شد.

در سال 1350 با شكل گرفتن دانشكده علوم " فيزيولوژي و فارماكولوژي تحت عنوان يك گروه (گروه فيزيولوژي فارماكولوژي ) در دانشكده پزشكي تشكيل و شروع به فعاليت كرد.

از آنجا كه داوطلب خدمت و آموزش در گروههاي پايه دانشكده پزشكي بسيار كم بود "لذا ضرورت ايجاب مي كرد تا فيزيولوژي با رشته فارماكولوژي جمعا يكي از گروههاي پايه دانشكده پزشكي را تشكيل دهند.

در سال 1365 –1364 بعلت افزايش تعداد افراد كادر آموزشي فيزيولوژي از يك طرف و به حد نصاب رسيدن اعضا, هيات علمي فارماكولوژي از طرف ديگر اين دو رشته از يكديگر جدا شده و هر كدام به تنهايي تشكيل يك گروه مستقل را داده و لذا گروه فيزيولوژي فرصت بيشتري را پيدا كرده تا به سازماندهي و توسعه بيشتر خود بپردازد.

از آن سال تا كنون گروه فيزيولوژي در بخشهاي مختلف تخصصي فعاليت علمي داشته و در دو دوره مختلف دستياري و فوق ليسانس به آموزش و تربيت پزشكان جوان و كارشناسي ارشد فيزيولوژي پرداخته كه اساتيد حال و آينده اين دانشگاه و بسياري از موسسات آموزش عالي ديگر كشور مي باشند.

گروه علوم تشريحي :

تعريف " تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه علوم تشريحي در اوايل سال 1370 از گروه كالبد و آسيب شناسي سابق كه شامل رشته هاي پاتولوژي " آناتومي و بافت شناسي و جنين شناسي بود از گروه آسيب شناسي جداشد و تحت عنوان علوم تشريحي گروه واحدي را تشكيل داد.

در حال حاضر در گروه علوم تشريحي كه يكي از گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي است "دروس آناتومي " بافت شناسي و جنين شناسي براي كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از قبيل رشته پزشكي " داروسازي " علوم آزمايشگاهي "هوشبري "راديولوژي "پرستاري "مامايي اطاق عمل "مدارك پزشكي و رشته هاي مختلف بهداشت تدريس مي شود.

گروه قارچ و انگل شناسي :

تعريف " تاريخچه و جايگاه گروه :

در سال 1347 گروه با عنوان پاتوبيولوژي و به مديريت آقاي دكتر كامبيز حاذقي شروع به كار نمود.ابتدا اين گروه مسوول تربيت تكنسين علوم آزمايشگاهي بود كه بعدا تبديل به دوره ليسانس علوم آزمايشگاهي گرديد و بعد از انقلاب فرهنگي دوره ليسانس تبديل به دوره كارداني گرديد و در سال 1370 گروه پاتوبيولوژي به دو گروه مجزا تحت عنوان گروه ميكروب "ويروس و ايمني شناسي و گروه قارچ و انگل شناسي تقسيم گرديد كه زير نظر دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند.

گروه ميكروب و ويروس شناسي :

در سال 1347 اين گروه با عنوان گروه پاتوبيولوژي به مديريت آقاي دكتر كامبيز حاذقي شروع به كار نمود .ابتدا اين گروه مسوول تربيت تكنسين علوم آزمايشگاهي بود كه بعدا تبديل به دوره ليسانس علوم آزمايشگاهي گرديد و بعد از انقلاب فرهنگي دوره ليسانس تبديل به دوره كارداني گرديد و در سال 1370 گروه پاتوبيولوژي به دو گروه مجزا تحت عنوان گروه ميكروب "ويروس و ايمني شناسي و گروه قارچ و انگل شناسي تقسيم گرديد كه زير نظر دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند.

گروه آسيب شناسي :

تعريف "تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1344 با مديريت دكتر پرويز دبيري تاسيس گرديد و سپس با گروه علوم تشريحي ادغام گرديد و تحت عنوان گروه مرفوآناتومي براي سالها در دانشگاه انجام وظيفه نموده است .در سال 1369 اين گروه مجددا تفكيك گرديد .در حال حاضر گروه آسيب شناسي به كارهاي تشخيصي "آموزشي و تربيت متخصص پاتولوژي اشتغال دارد و در زمينه كارهاي تشخيصي در سه مراكز پزشكي ديگر آزمايشگاهها و مركز اتوپسي داير كرده است .

در بخش آموزشي اين گروه به آموزش دانشجويان رشته هاي پزشكي "دندانپزشكي و... در بخش علوم پايه و همچنين تربيت دستيار پاتولوژي اشتغال دارد .

گروه عفوني وبيماريهاي گرمسيري :

گروه عفوني در سال 1343 با افتتاح ساختمان جديد كه دو بخش عفوني اطفال و بزرگسالان را شامل مي گردد با 58 تخت و به هزينه شركت نفت در محل بيمارستان خورشيد تاسيس و با گرفتن اولين گروه عملا شروع به كار نمود.

در سال 1351 ساختمان بخش عفوني با درخواست رييس وقت دانشگاه در اختيار گروه روانپزشكي قرار گرفت و تعداد 12 تخت از بخش داخلي در اختيار گروه عفوني قرار گرفت .

در سال 1358 بخش عفوني در بيمارستان فيض بطور مستقل و با تعداد 25 تخت وظيفه آموزشي خود را ادامه داد.

در سال 1361 محل بخش عفوني به ساختمان جديد التاسيس بيمارستان امين كه به عنوان مركز پرستاري در نظر گرفته شده بود مربوط به بيماران عفوني بزرگسالان و كودكان و 15 تخت بعنوان بخش التور آزمايشگاه اختصاصي بكار آموزش دانشجويان پزشكي و داوطلبان تخصص رشته عفوني ادامه داده است .

گروه پوست و آميزشي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

آموزش پوست در دانشكده پزشكي اصفهان از سال 1333 همراه با يك درمانگاه در بيمارستان خورشيد آغاز بكار كرد و سپس توسعه يافت در اين مدت "گذشته از آموزش " بيماران در بخش داخلي بستري مي شدند بعد به بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) انتقال يافت .

بخش پوست داراي 30 تخت براي بيماران بستري و سه اتاق كوچك در بيمارستان خورشيد جهت بيماران سرپايي و يك اتاق كوچك جهت بيوپسي و يك اتاق كوچك جهت جراحي با دو عضو هيات علمي

( دانشيار و استاديار ) اداره مي گرديد.

در سالهاي بعد بخش پوست توسط وزارت علوم و آموزش عالي ارزيابي و تاييد قرار گرفت و داراي رزيدنت گرديد و از سال 1369 رسما به صورت يك گروه در آمد و يك درمانگاه در بيمارستان خورشيد و چند اتاق و يك اتاق جراحي كوچك به آن اختصاص داده شد.

گروه پوست هم اكنون يكي از گروههاي فعال دانشكده پزشكي مي باشد كه علاوه بر تدريس دانشجويان و كارورزان و رزيدنتهاي گروه پوست " سرويسهاي مشاوره به ساير گروهها و سرويس دهي مناسب به بيماران و نيز تدريس دروس پوست در ساير دانشكده ها از جمله پرستاري و داروسازي را بر عهده دارد.

گروه اورولوژي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه ارولوژي كه قبلا به عنوان بخش ارولوژي در گروه جراحي و زير نظر مدير گروه جراحي فعاليت آموزشي و درماني داشت از بهمن 1370 بعنوان يك واحد آموزشي و درماني مستقل زير نظر مدير گروه فعاليت مي كند.گروه ارولوژي مسووليت كليه فعاليت هاي آموزشي و درماني كه شامل رزيدنت ها " انترنها و دانشجويان پزشكي و ساير آموزشهاي محوله را عهده دار است و كليه فعاليت هاي ارولوژي كه شامل اعمال جراحي در بيمارستان كاشاني " درمانگاه ارولوژي و اورژانس "دستگاه سنگ شكن بيمارستان علي اصغر و پيوند كليه بيمارستان علي اصغر زير نظر گروه ارولوژي مي باشد.

گروه جراحي مغز و اعصاب :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه جراحي اعصاب از سال 1368 استقلال خود را بدست آورد و در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سابقه 27 ساله دارد كه بخصوص از سال 1361 به بعد زمينه هاي فعاليت خود را در هر سال افزايش داده است به گونه اي كه تا سال 1371 دوازده نفر دستيار از اين گروه فارغ التحصيل گشته اند و بعضا بهترين امتيازات را در كل كشور كسب كرده اند. در حال حاضر سرويس دهي به تمام بيماران جراحي اعصاب استان اصفهان و استانهاي مجاور بخصوص در امر تروما بعهده اين گروه بوده و با يك بخش جراحي اعصاب بخش ويژه و سه ICU در خدمت بيماران مي باشد.

بخش جراحي اعصاب " دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بدون اغراق يكي از فعالترين بخشها در اين دانشگاه است و اعمال جراحي اعصابي كه در قابل ارايه مي باشد گواهي بر اين مدعاست .

گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

اين گروه در ابتدا جز’ گروه جراحي و شاخه اي از آن بوده است .در اواخر سالهاي 55-54 اين گروه از گروه جراحي تفكيك شده و بنام گروه گوش و حلق و بيني و چشم مدني بكار خود ادامه مي داد تا اينكه در تاريخ 1368 اين گروه از چشم جدا و بنام گروه گوش و حلق و بيني بطور مستقل به فعاليت خود ادامه مي دهد.

گروه جراحي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه جراحي از سال 1342 با مديريت شادروان دكتر حكمي شروع بكار كرد و يكي از قديميترين گروههاي دانشكده پزشكي مي باشد .در ابتدا با گروههاي جراحي اعصاب "ارولوژي "ارتوپدي "چشم "گوش و حلق و بيني و زنان و مامايي مشترك بود .از سال 1343 فعاليت گروه بطور مستقل شروع شد .در سال 1369 گروههاي ارتوپدي و ارولوژي و جراحي اعصاب از اين گروه جدا شدند .

گروه داخلي اعصاب :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه داخلي اعصاب از سال 1337 فعاليت مشخص و مجزا داشته است ولي از نظر گروهي تا سال 1365 زير نظر گروه داخلي بوده و سپس از آن جدا شده است .

گروه داخلي اعصاب در امر آموزش و درمان و پژوهش در مورد پاتولوژي دستگاه عصبي و عضلات بدن فعاليت مي نمايد.

گروه چشم :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه چشم وابسته به دانشكده پزشكي مي باشد كه در ابتدا جزيي از گروه جراحي بود كه بعدها همراه با گروه گوش و حلق و بيني از گروه جراحي جدا شده و اخيرا بعنوان يك گروه آموزشي و درماني مستقل به فعاليت خود ادامه مي دهد .اين گروه آموزش تئوري و عملي دانشجويان پزشكي " پرستاري "كارورزان و دستياران تخصص را بر عهده دارد .اين گروه علاوه بر وظيفه آموزشي بعنوان يك بخش تخصص پاسخگوي نيازهاي درماني بيشمار هر روزه مي باشد .خدمات و فعاليتهاي آموزشي اين گروه در دو مركز بيمارستاني فيض و فارابي انجام ميشود.

گروه اطفال :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه اطفال در سال 1325 از بخش داخلي جدا شد و با مديريت آقاي دكتر سرلتي و معاونت دكتر ايرج حق شناس مستقلا شروع به كار كرد. در فروردين 1329 تدريس بيماريهاي كودكان در آموزشگاه بهداري اصفهان شروع شد و بخش اطفال بطور مستقل با با شش تخت در طبقه تحتاني ساختمان قديمي بيمارستان خورشيد دائرگرديد .در مهرماه 1332 بخش اطفال به بيمارستان امين منتقل شد كه در آن زمان جز’ وزارت بهداري بود و سپس در سال بعد در بيمارستان كاشاني كه وابسته به دانشكده پزشكي اصفهان بود با 20 تخت به كار خود ادامه داد .

تا سال 1335 بخش آموزشگاه و درمانگاه در هم ادغام شدند و تا سال 42 تعداد تختها به 30 عدد رسيد. از سال 1348 به بعد كه بيمارستان فيض به دانشكده پزشكي اختصاص يافت 25 تخت از آن بيمارستان نيز زير نظر بخش اطفال قرار گرفت .

در هنگام تغيير وضع آموزشي دانشگاهي و تعيين گروههاي آموزشي بخش اطفال با بخش داخلي ادغام شد كه تا سال 1355 به وضع ادام كار داد تا اينكه بصورت گروه مستقلي در آمد.

گروه راديولوژي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه راديولوژي يكي از چندين گروه باليني دانشكده پزشكي اصفهان ميباشد كه از سال 1350 همراه با گروه داخلي با مديريت دكتر عباسعلي موحديان تشكيل شد و در سال 1355 از گروه داخلي جدا شد و بطور مستقل مسووليت خود را با مديريت دكتر كرامتي ادامه داد

همگام با پيشرفت علم پزشكي علم راديولوژي نيز دچار تغيير و تحول بنياديني شد.پرتو شناسي امروزه داراي تقسيم بندي هايي از جمله : راديولوژي تشخيصي " سي تي اسكن " ام آر آي " پزشكي هسته اي و راديوتراپي است .

با اينكه اين گروه نسبت به ساير گروهها هيات علمي اندكي دارد اما مفتخر است كه در گرد همايي ها و سمپوزيومها با ارائه مقالات تخصصي و همچنين آموزش دستياران "دانشجويان پزشكي و تشكيل دوره هاي بازآموزي و بعلاوه با بحث و مشاوره با اساتيد و دستياران گروههاي مختلف پزشكي و سرويس دهي به ساير گروههاي پزشكي توانسته نقشي را در آموزش و درمان ايفا كند.

گروه داخلي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه داخلي يكي از قديمي ترين گروههاي باليني دانشكده پزشكي مي باشد كه از سال 1342 فعاليت خود را آغاز كرده و در سال 1346 با مديريت دكتر ابوتراب نفيسي به كار خود ادامه داده است .

اين گروه در ابتدا با گروههاي ديگري از جمله اطفال "راديولوژي "اعصاب "روانپزشكي "و پوست مشترك بود و به تدريج اين رشته ها از آن جدا شدند و هر يك بطور مستقل تشكيل گروه دادند.

بيماريهايي كه در حيطه رشته هاي زير قرار مي گيرند جز ’ گروه داخلي هستند:

قلب و عروق " غدد و متابوليسم " كليه " خون و انكولوژي " گوارش "تنفس و روماتولوژي كه هر كدام با تشكيلات جداگانه خود بصورت فوق تخصص به كار اشتغال دارند.

گروه بيهوشي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه بيهوشي يكي از چند گروه باليني دانشكده پزشكي اصفهان مي باشد كه در سال 1356 از گروه جراحي جدا و با انتخابات انجام شده تحت مديريت دكتر محمود رحيمي آغاز بكار كرد.

با پيشرفت دانش پزشكي و انجام اعمال جراحي متنوع روي انسان و مدت زمان زياد بعضي عملها كه در قديم انجام نمي شد و تكنيك ها متنوع امروزي را بايد مرهون رشته راديولوژي دانست .گروه بيهوشي يكي از گروههاي آموزشي فعالي است كه در تمام مراكز بيمارستاني مجهز به اتاق عمل و بخش مراقبتهاي ويژه وجود" مشغول به انجام مسووليت است و علاوه بر انجام مراقبتهاي بيهوشي و مديريت بخش ICU و انجام اعمال احيا. مسوول مراقبتهاي تنفسي و تنظيم آب و الكتروليت و اسيد و باز نيز مي باشد .

تربيت متخصصين بيهوشي از فعاليتهاي عمده اين گروه است كه از سال 1348 آغاز شده است و هم اكنون ادامه دارد.

افتتاح عمل جراحي قلب باز و افتتاح بخش ICU و پيوند كليه در مراكز بيمارستاني مختلف اصفهان مثل امين و كاشاني و افتتاح بخش مسمومين در سال 1361 از فعاليتهاي اين گروه ميباشد.

اين گروه به آموزش متخصصين بيهوشي " دانشجويان و كارورزان پزشكي و برگزاري سمپوزيومها و شركت در كنفرانسها و برگزاري دوره هاي آموزشي بيهوشي اشتغال دارد.

گروه ارتوپدي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

بخش ارتوپدي از سال 1359 با حضور دو متخصص ارتوپد و 4 رزيدنت مشغول بكار شد ولي هيچگونه فارغ التحصيلي نداشت در سال 1361 اولين نفر از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فارغ التحصيل شدو تا كنون اين رشته هرساله تعدادي فارغ التحصيل داشته است .گروه ارتوپدي قبلا زير نظر گروه جراحي و در قالب بخش ارتوپدي به كار مشغول بوده كه عمدتا در قالب تروماتوژي مشغول بوده و در سال 1361 گسترش حاصل نموده و بخش ارتوپدي بيمارستان امين دائر و شروع بكار كرده است .

اين بخش هم اكنون در بيمارستانهاي عيسي بن مريم " الزهرا و كاشاني فعال و مشغول به كار است .

از سال 1369 اين گروه از گروه جراحي جدا و بصورت گروه ارتوپدي درآمده است .

گروه زنان و مامايي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

اين گروه كه در ابتدا با گروه جراحي مشترك بود در سال 1355 فعاليت مستقل خود را به مديريت دكتر اكبر آغاز كرد.

اين گروه به تربيت و آموزش دانشجويان پزشكي "كارورزان و دستياران تخصصي اشتغال دارد .

كليه اعضا. اين گروه با شركت فعال در كنگره ها و ارائه مقالات تخصص و تشكيل دوره هاي بازآموزي و بعلاوه بحث با ساير اساتيد و دستياران رشته هاي مختلف پزشكي اشتغال دارند.اين گروه در بيمارستانهاي الزهرا "امين و شهيد بهشتي فعاليت دارد.

قسمتهاي مختلف در اين بيمارستانها شامل اتاقهاي زايمان "اتاق زايمانهاي پر خطر " اورژانس زنان " درمانگاه "مراقبتهاي قبل وبعد از زايمان ودرمانگاه اختصاصي ناباروري"واحد سونوگرافي و... مي باشند.

 

گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي وظيفه تربيت نيروهايي را بر عهده دارد كه سرپرست و مدير خدمات بهداشتي و درماني هستند و اين مسووليت را در قالب وظايفي مثل طبابت "مديريت "سرپرستي مراكز بهداشتي " شبكه ها" رياست مركز بهداشت استان و همچنين عضويت در هيئت علمي گروههاي آموزشي مربوط به پزشكي اجتماععي را به انجام مي رسانند.در ضمن اين گروه مسوول آموزش و تربيت دانشجويان پزشكي "و كارورزان مي باشد.

از سال 1365 كه مفاهيم جامعه نگري در آموزش پزشكي در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مطرح گرديد ابتدا بصورت شوراي برنامه آموزش پزشكي جامعه نگر(C.O.M.E.) شروع به كار بصورت اعزام كوتاه مدت دانشجويان در گروههاي زنان " كودكان داخلي و عفوني به مراكز بهداشت شهرستانها نمود و اينكار به تدريج جنبه رسمي به خود گرفت.سپس به صورت دو واحد درسي به تصويب رسيد. و ساير دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي مثل پرستاري را نيز در بر گرفت .

اين گروه پس از پي گيري هاي مكرر در سال 1370 توانست به عنوان گروهي مستقل نام گيردو فعاليت خود را با اعزام دانشجويان و كارورزان به فيلد ها ادامه دهد.

 

گروه روانپزشكي :

تعريف تاريخچه و جايگاه گروه :

اين گروه در سال 1357 تشكيل شد .

امروزه روانپزشكي از جايگاه ويژه اي در دانشكده هاي پزشكي برخوردار است بطوريكه در آمريكا تنها بخشي است كه در 4 سال متوالي دوره باليني تدريس مي شود.

گروه روانپزشكي با داشتن اعضا. هيات علمي اندك افتخار دارد كه در سطح كشور در امتحانات بورد درخشيده است .

با توجه به كثرت بيماران رواني ( بيش از 12 ميليون نفر در سطح كشور ) كثرت دانشجويان پزشكي و خالي شده آموزشهاي پزشكي از بعد انساني توجه بيشتر ب روانپزشكي بايد يكي از اولويتهاي اساسي باشد.

گروه روانپزشكي علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي " دندانپزشكي "پرستاري "داروسازي و بهداشت خود را در حصار بيمارستان محدود نكرده است و از طريق ايجاد مراكز مشاوره و بهداشت رواني اصفهان ( اولين مركز كشور) و شروع طرح بهداشت رواني شهرضا( نخستين طرح كشور) براي خود و جامعه پزشكي افتخار كسب نموده است .اجراي دهها طرح پژوهشي و ممتاز شناخته شدن آنها در جشنواره خوارزمي از ديگر فعاليتهاي اين گروه است .

 

گروه طب فيزيكي و توانبخشي(PMR):

طب فيزيكي و توانبخشي (Physical Medicine and Rehabilitation) يكي از رشته هاي نسبتاً جديد تخصصي طب باليني است كه در سه زمينه تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماريهاي عمدتاً عضلاني – استخواني و اعصاب مركزي و محيطي نقش دارد. در حيطه طب فيزيكي از روشهاي غير دارويي و غيرجراحي براي درمان بيماريهاي ذكر شده بهره مي گيرد و در حيطه توانبخشي به  ارزيابي ،  تشخيص ، درمان ، پيشگيري و ارائه روشهاي بازتواني جهت افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيكي و شناختي در تمام سنين مي‌پردازد و از اين طريق ، تلاش در جهت بهبود كيفيت زندگي و ايجاد حداكثر استقلال در زندگي بيماران سرلوحه خدمات ارائه شده در اين حيطه پزشكي مي باشد .

گروه طب فيزيكي و توانبخشي بعنوان يكي از گروههاي باليني دانشكده پزشكي اصفهان در سال 1386 با مديريت آقاي دكتر سعيد خسروي تأسيس و از سال 1387 به پذيرش و آموزش دستياران تخصصي در اين رشته اهتمام داشته است.

خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی

فکس:36688597

کدپستی:81746-73461

پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir

 
Real Time Analytics