دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفي- تاريخچه
بيوشيمي و تغذيه دو قسمت مهم از بخش اكولوژي انساني، دانشكده بهداشت و موسسه تحقيقات بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي سالهاي 1344 تا 1370 بودند. در سال 1371 واحد تغذيه وبيوشيمي (DNB) به عنوان يك واحد مستقل شروع به كار كرد. اين واحد درجه MSPH را در تغذيه (ازسال 1350)، MSc را در بيوشيمي (از سال 1373) وPh.D علوم تغذيه را از سال 1374 ارائه كرد. در سال 1388، DNB به سه بخش مجزاي تغذيه جامعه، تغذيه باليني وتغذيه سلولي ومولكولي تقسيم شد.
اين سه بخش اساس دانشكده علوم تغذيه ورژيم شناسي(SNSD) را در اردیبهشت 1389 تشكيل داد. بخش سابق علوم تغذيه و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، با (SNSD) در آبان 1389 ادغام گرديد.
اهداف:
1- ایجاد ظرفیت وهمچنین آموزش هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف تغذيه ورژيم درماني
2- توسعه فرهنگ ودانش تغذيه
3- حفظ فرهنگ اصيل تغذيه ايراني وميراث معنوي آن
4- تشكيل یک مجمع اجتماعي براي همكاري هاي علمي افراد با سازمانهاي ملي وفراملي و همچنین دولتي وغير دولتي

چشم انداز
هدف ما آموزش متخصصان غذا و تغذیه میباشد که بتوانند مشکلات مربوط به تغذیه وغذا را در قالب پیام «سلول تا جامعه» حل کرده و مرزهای علوم تغذیه را در جهت خدمت رسانی به ایرانیان در نوردیده ونقشی تعیین کننده درمباحث بین المللی غذا و تغدیه مخصوصا درمنطقه خاورميانه داشته باشد.
در دنیای در حال تغییر، پاسخ های منصفانه، موثر، و کارا برای مشکلات مربوط به غذا وتغذیه در سطوح ملی وبین المللی، در پژوهش ها ودانش مرتبط با موضوعات سلولی ومولکولی تغذیه، اپیدمیولوژی تغذیه، تغذیه جامعه وسیاست گذاری غذا وتغذیه، یافته خواهد شد. متخصصانی که در این زمینه آموزش میبینند قادر خواهند بود تا در خدمت رسانی به دولت و جامعه در کشورهمکاری کرده وکیفیت زندگی افراد را در ایران بالا برده والگویی در این زمینه در کشور باشند.

دسته بندي اهداف:
1-    دراختیار داشتن فارغ التحصيلان ودانش آموختگاني در زمينه علوم تغذيه وغذا به عنوان كساني كه اهداف مورد نظر را محقق ميكنند.
2-    يكپارچگي علوم تغذيه وغذا براي اطمينان از منطقي و كاركردي بودن مفهوم «سلول تا جامعه» در آموزش، تعليم و پژوهش
3-    الگوبودن در زمينه غذا و تغذيه و ترويج پژوهش هاي ميان رشته اي در بالاترين سطح استاندارد هاي بين المللي
4-    افزودن كارايي سياست گذاری ها و برنامه هاي غذا وتغذيه در مفهومي گسترده و همچنین اولويت هاي توسعه تغذيه در ايران
5-    تقويت پايه اي ، يكپارچگي عملکردها و انجام اقدامات اساسي در زمينه تامين امنيت غذا و تغذيه

 

آدرس:
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بلوار کشاورز- خیابان نادری- کوچه حجت دوست - پلاک 44

شماره تلفن:
021-88955975

021-88955805

021-88955742

شماره فکس:
021-88984861

آدرس الکترونیک:
Info_snsd@tums.ac.ir

 
Real Time Analytics