دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان فعالیت آموزشی خود را از سال 1346 با نام آموزشکده بهیاری بویه در منطقه گرگان و دشت آغاز کرد ،در سال 1356 با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری مقطع کاردانی به آموزشکده پرستاری بویه تغییر نام یافت ،در سال 1362 به مجتمع پرستاری بویه و درسال 1367 به دانشکده پرستاری بویه تغییر کرد،در سال 1371 دانشکده پزشکی با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود ، درسال 1372 دانشکده پرستاری با پذیرش دانشجو در رشته مامایی به دانشکده پرستاری و مامایی بویه تغییر نام یافت، درسال 1372 دانشکده های پزشکی وپرستاری و مامایی بویه از دانشگاه علوم پزشکی مازندران جدا شد و دانشکده علوم پزشکی گرگان تاسیس گردید ، سپس در مهر ماه 1375 آموزشکده پیراپزشکی راه اندازی گردید و و در سال 1376 با تشکیل استان گلستان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان تغییر نام یافت و در سال 1387 آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزشکی وبهداشت ارتقا یافت،در سال 1389 دو دانشکده دندانپزشکی و فن آوریهای نوین علوم پزشکی تأسیس و دانشکده پیراپزشکی و بهداشت به دو دانشکده پیراپزشکی و دانشکده بهداشت تفکیک شد.در سال 1392 واحد بین الملل تشکیل گردید. در سال 1394، مجتمع آموزش عالی سلامت گنبدکاووس راه اندازی شد.

 

آدرس:

گرگانابتدای جاده شصت کلامجموعه آموزش عالی شادروان فلسفیمعاونت آموزشی دانشگاه

 شماره تماس: 32451721-017
Real Time Analytics