دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لرستان واقع در شهر خرم‌آباد، مرکز استان لرستان یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران می‌باشد. مسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان:حجت السلام و المسلمین دکتر سید مرتضی حسینی

این دانشگاه در سال 1368 به صورت دانشکده تأسیس شد و در سال 1372 بر اساس مصوبه اجلاس شورای عالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل شد.

 

آدرس:

لرستان خرم آباد خيابان معلم ، ميدان شهيد انوشيروان رضايي ، دانشگاه علوم پزشكي ،كد پستي 6813833946

،كد اقتصادي 411399958955  شناسه ملي 14000282251
تلفن:

06633300661-5
پست الكترونيكي:

publicrelation@lums.ac.ir 

 

 

 
Real Time Analytics