وَن ویژه زنان در افغانستان

وَن ویژه زنان در افغانستان

تاکسی وَن ویژه زنان مدتی است در کابل افغانستان شروع به کار کرده است.

                  برگرفته از mashreghnews.ir




Real Time Analytics