رشد ۱۱۱ درصدی قیمت مسکن در تهران در یکسال

رشد ۱۱۱ درصدی قیمت مسکن در تهران در یکسال

قیمت یک متر واحد مسکونی در منطقه یک تهران به 57 میلیون تومان رسید

 
Real Time Analytics